ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් අතුරු කමිටු වාර්තාව පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම අය වැයෙන් පසුවත්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් අතුරු කමිටු වාර්තාව පිළිබඳ අදහස් දැක්වීමට අය වැයෙන් පසුවත් මන්ත්‍රීවරුනට අවස්ථාව සැලසීමට කතානායක පියවර ගනී.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් ව ඇති මෙහෙයුම් කමිටු අතුරු වාර්තාව පිළිබඳ මැති ඇමතිවරුන්ට අදහස් දැක්වීම සඳහා මුලින් වෙන්කර තිබූ දින තුනට අමතරව පසුගියදා තවත් දින දෙකක් වෙන්කිරීමට කතානායකවරයා තීරණය කළේ ඒ පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරුන් තුළ තිබූ විශාල උනන්දුව හේතුවෙනි.අද වන විට වනවිට පස්වන දිනටත් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡාවට ගැනුණු අතර පස්වරු 6.30 ට පාර්ලිමේන්තුව කල්තබන අවස්ථාවේ තවදුරටත් අදහස් දැක්වීමට මන්ත්‍රීවරු ඉදිරිපත්ව සිටියහ.මේ පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කළ කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ සභානායකවරයා සමඟ ද සාකච්ඡා කර සභාවේ අදහස් විමසීමෙන් පසුව තීරණය කළේ අයවැය විවාදයෙන් පසුව සෙසු මන්ත්‍රීවරුන්ටද ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් අතුරු කමිටු වාර්තාව පිලිබඳ අදහස් පළ කිරීමට තවත් දිනයක් වෙන් කිරීමටයි.

scroll to top