වසරේ සේවා සන්නාමය හා වසරේ බැංකු සේවා සපයන්නා – මහජන බැංකුව

Peoples-Bank-slim.jpg

වාර්ෂිකව පවත්වන ස්ලිම්-නීල්සන් ජනතා සම්මාන 2017 උළෙලේදී වසරේ වඩාත්ම ජනහද දිනූ සේවා සන්නාමය සහ වසරේ බැංකු සේවා සපයන්නා ලෙස සම්මානයන් නොකඩවා එකොළොස් වන වරටත් මහජන බැංකුවට හිමිවිය.

scroll to top