වසරේ ටෙලිකොම් සේවා සපයන්නා හා අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නා – ඩයලොග්

Dialog-slim-awards.jpg

ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් නැවත වරක් කීර්තිමත් 2017 ස්ලිම්-නීල්සන් ජනතා සම්මාන උළෙලේ දී වසරේ ටෙලිකොම් සේවා සපයන්නා හා අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නා ලෙස ඩයලොග් ආයතනය තෝරා ගනී

scroll to top