වසන්ත සමරසිංහ සේවක මර්ධනය පිළිබඳව අගමැති රනිල්ට ලියයි

wasantha-samarasinghe.jpg

කැබිනට් මණ්ඩල සාමාජිකයින් විසින් හොබවන අමාත්‍යාංශ යටතට ගැනෙන රජය සතු ආයතන ගණනාවක සේවකයින්ට වෘත්තීය සමිතියක සාමාජිකයෙකු වීමට ඇති මූලික අයිතිය අහිමි කර ඇතැයි අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමය රජයට චෝදනා කරයි.

අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයයේ ශාඛා ලෙස ගොඩනගා ඇති ආයතන ගණනාවක සේවකයින්ට ‘‘දින 100 ආණ්ඩුව’’ හා වර්තමාන ආණ්ඩුව යටතේත් විශාල ප‍්‍රශ්න ප‍්‍රමාණයකට මුහුණ දීමට සිදුවී ඇති බවත් මහින්ද රාජපක්‍ෂ පාලන සමය තුල පවා වෘත්තීය සමිතියක් ලෙස කටයුතු කළ ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ වෘත්තීය සමිති ශාඛාව මර්දනයට ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් සිටින බවත් අගමැතිවරයාට ලිපියක් යොමු කරමින් අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමය කියා සිටී.

ICEU-2016.03.03

 

 

scroll to top