වරායේ ප්‍රසන්නට සහ ලාල් බංගමුවට එරෙහිව ඇමති අර්ජුන නඩු පරවයි…

සිය කීර්ති නාමයට හානි පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් රුපියල් මිලියන පන්සිය බැගින් ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ වෘත්තීය සමිති නායකයින් ලෙස පෙනී සිටි දෙදෙනකුට එරෙහිව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා නඩු පරවයි. ඒ කොළඹ දිසා අධිකරණයේයි. ප්‍රසන්න කළුතරගේ සහ ලාල් බංගමුව යන අයට එරෙහිව පවරා ඇති එකී නඩුවල අංක වන්නේ 1700/DMR/2017, 1701/DMR/2017 සහ 1702/DMR/2017 වේ. මහජනතාව නොමඟ යන අයුරින් අසත්‍ය කරුණු ප්‍රකාශ කරමින් තම කීර්ති නාමයට හානි කර ඇති බවත් ඊට වන්දි ලෙස තනි තනිවම රුපියල් මිලියන 500ක වන්දියක් ගෙවිය යුතු බවත් මෙම නඩුවෙන් අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා ඉල්ලා ඇත.

scroll to top