ලොව විශාලතම මෝටර් රථ ප්‍රවාහන නෞකාව ලංකාවට

hoegh-port.jpg

මෝටර් රථ සහ ට්‍රක් රථ ප්‍රවාහන කරනු ලබන ලොව විශාලතම නෞකාව වන hoegh tracer එලෙඹන මාර්තු මුල් සතියේදී හම්බම්තොට වරයට සේන්දු

වීමට නියමිතව ඇත. එහි ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය නියෝජිතයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ diamond shipping services සමාගමයි. තට්ටු 14 කින් සමන්විත මෙම නෞකාවේ වරකට මෝටර් රථ 8500 ක් පමණ ප්‍රවාහනය කිරීමේ හැකියාව ඇත.

scroll to top