ලයන් බෲවරි ණය ශ්‍රේණිය තහවුරුයි:FITCH

නොවැ 17, 2014 (විමසුම) – ෆිච් රේටින්ග්ස් ආයතනය ශ‍්‍රී ලංකාවේ ලයන් බෲවරි සමාගමේ (ලයන් ; AA-(lka)රුපියල් බිලියන 02 ක සුරැුකුම් රහිත නිදහස් කළ හැකි ණයකරහී ජාතික දිගු කාලීන ණය ශ්‍රේණිය AA-(lka) යැයි අවසන් වරට තහවුරු කරන ලදී.

මේ සම්බන්ධයෙන් කලින් ලද තොරතුරු සනාථ කරමින් ලද අවසන් ලියකියවිලි මත ණය ශ්‍රේණිය පිළිබඳ අවසන් තීරණය ගත් අතර මෙය 2014 සැප්තැම්බර් 4 වෙනි දින ලබා දුන් අපේක්ෂිත ණය ශ්‍රේණිය හා සමාන විය.

මෙම ණයකර, කොන්දේසි රහිත, උපකාරක නොවන සහ සුරැුකුම් රහිත බැදීමකින් යුත් බැවින් ලයන් සමාගමේ ජාතික දිගු කාලීන ණය ශ්‍රේණිය හා සමමට්ටමේ ශ්‍රේණිගත කර ඇත.

වසර පහක් අවසානයේ දී එකවර කල්පිරීමේ කාලයක් සමඟ සකස් කර ඇති ණයකර ස්ථාවර අනුපාතයක් යටතේ නිකුත් කිරීමට නියමිත අතර මෙම මුදල් සමාගම කෙටි කාලීන පාවෙන අනුපාත අරමුදල් කෙරේ නිරාවරණය වීම අවම කරමින් කෙටි කාලීන ණය ප‍්‍රතිමූල්‍යකරණය සඳහා යොදා ගැනීමට ලයන් සමාගම අපේක්ෂා කරයි.

scroll to top