ලන්ච්ෂීට් තහනම් කිරීමෙන් පාරිභෝගිකයින්ට පීඩා

කැබිනට් මංඩලය විසින් ගන්නා ලද තීරණයකට අනුව සැප්තැම්බ3⁄4 මස සිට ලන්ච් ෂීට් තහනම් කිරීමට
මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය කටයුතු කරන බව අද දින ප්‍රකාශයට පත්කරන ලදී. මෙරට පාරිභෝගිකයින්
දිනකට මිලියන 15 ක් ලන්ච් ෂීට් භාවිතාකරන අතර ෂොපින් බෑග් දිනකට මිලිය 20 ක් භාවිතා කරනු
ලබයි.

ෂොපින් බෑග් හා ලන්ච්ෂීට් භාවිතා කිරීම විශාල පරිසර ප්‍රශAණයක් වන බව අප සංවිධානය අවිවාදයෙන්
පිළිගනු ලබන අතර එහෙත් ෂොපිං බෑග් හා ලන්ච් ෂීට් භාවිතා කරන පාරිභෝගිකයින්ට විකල්පයක් රජය
විසින් කඩිනමින් හදුන්වාදිය යුතු අතර එසේ නොවුන හොත් සිදුවන්නේ දිනපතා තම නිවසින් බත් පත
රැගෙන යන පාරිභෝගිකයින්ට කරනු ලබන විශාල අසාධාරණයකි. නාගරිකව කෙසෙල් කොළ හා
නෙළුම් කොළ වැනි විකල්ප නොමැතිවීම නිසා තම බත් පත රැගෙන යාම පිළිබදව පාරිභෝගිකයා විශාල
ගැට ̈වකට මුහුණ දෙනු ලබයි.

පරිසර හිතකාමී හා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ලන්ච්ෂීට් අප රට තුළ මේවනවිටත් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන
අතර අදාල ක3⁄4මාන්ත නගාසිටවීම සදහා රජය විසින් රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්
ලන්ෂීච් ආනයනය කිරීම නතර කිරීම වහාම කල යුතු වුවද ඒ සදහා වන විකල්ප ආනයනය කිරීමට
කටයුතු නොකළ යුතුය.

වගකිවයුතු රජයක් ලෙස පාරිභෝගිකයින්ට පීඩාවක් නොමැති ආකාරයට ප්‍රතිපත්ති හා තීරණ කි්‍රයාත්මක
කරන ලෙස පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ සංවිධානය රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

scroll to top