ලංකා බැංකුවට වාර්තාගත ලාබයක්

boost-my-shop-profit-report-for-magento_1.png

11 අප්‍රේල් 2017 විමසුම

ලංකා බැංකුව ජයග්‍රහණයන්ගෙන් සපිරුණු වසර කිහිපයක් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව 2016 වසරේදී තවදුරටත් 23% ක ප්‍රමුඛතම වර්ධනයක් සහිත රුපියල් බිලියන 31.2 බදු පෙර ලාභයක් ඉපයීමට සමත් විය. මෙම ජයග්‍රහණයත් සමඟ ලංකා බැංකුව සිය වාර්තා අභිබවායමින් තනි ආයතනයක් විසින් ඉපයූ ඉහළම ලාභය වාර්තාගත කිරීමට සමත් විය. 43% ක වර්ධනයක් සහිතවූ බදු පසු ලාභය රුපියල් බිලියන 24.8 ක් විය.

අදාළ කාලපරිච්ඡේදය තුළ ශුද්ධ මෙහෙයුම් ආදායම 16% කින් වර්ධනය වූ අතර ඒ සඳහා 17% කින් වර්ධනය වූ ශුද්ධ පොළි ආදායම සහ 59% කින් වර්ධනය වූ වෙනත් මෙහෙයුම් ආදායම් ඉවහල් විය. ශුද්ධ මෙහෙයුම් ආදායමේ වැඩි වීම සඳහාඅක්‍රිය ණය ප්‍රමාණය අඩු වීම හේතුවෙන් ප්‍රතිපාදන ප්‍රතිවර්ත්‍ය කිරීම හරහා ණය හානිය සඳහා වූ ප්‍රතිපාදන 26% කින් අඩුවීම හේතු විය. 2016 ජනවාරි මාසය තුළදී ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය ඒකක 150 කින් 7.5% ක් දක්වා වර්ධනය වූ අතර ස්ථාවර ණය දීමේ පහසුකම් අනුපාතය (SLFR) සහ ස්ථාවර තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතය (SDFR) වර්ෂය තුළදී පිළිවෙලින් 8.5% සහ 7.0% දක්වා වැඩි කරන ලදී. මෙම වෙළඳපොළ විචලනයන් හා අනුරූපව 2016 වසර තුළදී පොළී අනුපාතයන් ඉහළ යන ලදී.

scroll to top