ලංකා ගුරුසේවා සංගමයෙන් වෘත්තීය කි‍්‍රයාමාර්ගයක්

නොවැ 24, 2014 (විමසුම) – ප‍්‍රමුඛතා, කළමනාකරණ හා සංවර්ධන කාර්ය සඳහා බඳවාගත් උපාධිධාරී ගුරුවරුන්ගේ අහිමිකළ සේවා කාලය ගුරු සේවයට එකතු නොකිරීමට එරෙහිව වෘත්තීය කි‍්‍රයාමාර්ගයක් ගැනීමට ලංකා ගුරුසේවා සංගමය සැරසෙයි.

ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ ප්‍රකාශ කළේ ප‍්‍රමුඛතා, කළමනාකරණ හා සංවර්ධන කාර්ය සඳහා බඳවාගත් උපාධිධාරී ගුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය ගුරු සේවයට එකතු කොට නැති බවයි.

scroll to top