ලංකා අයි. ඕ. සී. සමාගමෙන් අපදා සහන ගිණුමට රුපියල් මිලියන 5ක්..

Arjuna.jpg

ආපදාවෙන් විපතට පත් වූවන්ට සහන සැලසීම සඳහා ලංකා අයි. ඕ. සී සමාගමෙන් රුපියල් මිලියන 5ක් පිරිනමයි. ඊට අදාල චෙක්පත ලංකා අයි. ඕ. සී. සමාගමේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ෂියාම් බෝරා මහතා විසින් ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා වෙත පසුගියදා පිරිනැමීය. එම චෙක්පත ජාතික සහන ගිවිසුමේ බැර කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා වෙත පිරිනැමීම අර්ජුන රණතුංග අමාත්‍යතුමා විසින් ඊයේ සිදු කෙරිණ. ඒ ජනාධිපති මන්දිරියේදීය.

scroll to top