රුවන්වැල්ල නව අධිකරණ ගොඩනැඟිල්ලට මුල්ගල තැබීම

රුපියල් මිලියන 275ක වියදමින් නිම කිරීමට අපේක්ෂිත රුවන්වැල්ල නව අධිකරණ ගොඩනැඟිල්ලට මුල්ගල තැබීම 2017 මාර්තු මස 10 වන දින අධිකරණ ඇමති අතින්….

යුක්තිය පසඳලීමේ කාර්යය භාරය වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායි ලෙස ජනතාවට ලබාදීමේ අරමුණින් දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ලේ රුවන්වැල්ල අධිකරණයේ කාර්යාලවල පැවති ඉඩකඩ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලබා දීමේ අරමුණින් රුපියල් මිලියන 275ක වියදමින් ඉදිකිරීමට අපේක්ෂිත රුවන්වැල්ල නව දිසා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ ගොඩනැඟිල්ල සඳහා මුල්ගල තැබීම ගරු අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 මාර්තු 10 වන දින පෙ.ව.9.30ට සිදු කරන බව අධිකරණ අමාත්‍යංශය පවසයි.

යුක්තිය පසඳලීමේ කාර්යය භාරය වඩාත් සාර්ථකව ඉටු කිරීම සඳහා මහජනතාව අපේක්ෂා කරන පරිදි කාර්යක්ෂම අධිකරණ සේවාවක් ලබාදීම ඉලක්ක කරගෙන දිවයිනේ අධිකරණ කාර්යාලවල දැනට පවතින ගොඩනැඟිලි පහසුකම් දියුණු කිරීම සඳහා, යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ රුවන්වැල්ල නව අධිකරණ ගොඩනැඟිල්ල ඉදිකෙරෙන අතර, මෙම අධිකරණ ගොඩනැඟිල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ, දිසා අධිකරණ, ලේඛණාගාර, නීතීඥවරුන්ගේ කාර්යාල වැනි නවීන පහසුකම් වලින් සමන්විත වන අතර මෙය ඉඳිකිරීමෙන් පසු රුවන්වැල්ල අධිකරණ බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ඵලදායි අධිකරණ සේවාවක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබෙනු ඇතැයි අධිකරණ අමාත්‍යංශය විශ්වාසය පළ කරයි.

scroll to top