රථ වාහන අනතුරු වැලැක්වීම සහ රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ පරීක්ෂණ විධිමත් කිරීම පිලිබද යෝජනාවලියක්

Karu-5.jpg

“රථ වාහන අනතුරු වැලැක්වීම සහ රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ පරීක්ෂණ විධිමත් කිරීම පිලිබද යෝජනාවලිය” මෝටර් රථ පරීක්ෂණ සංගමයේ ලේකම් සී.ඩබ්.මුතුකුමාරණ මහතා විසින් සම්පාදිත යෝජනාවලියක් ඇතුලත් කෘතියක් අද පෙරවරුවේ කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා වෙත පාර්ලිමේන්තුවේ දී පිරිනැමිනි.

සිය අත්දැකීම් සහ දැනුම උපයෝගී කර ගනිමින් මෙවන් කාලෝචිත කෘතියක් රචනා කිරීමට ස්වේච්ඡාවෙන්ම ඉදිරිපත් විම විශාල ජාතික යුතුකමක් ඉටු කිරීමක් බව පැවසූ කථානායකවරයා එම කෘතිය සම්පාදනය කිරීම පිලිබදව මුතුකුමාරණ මහතාට සිය ස්තූතිය පල කළේය.

scroll to top