යොවුන් කොඩි දිනය නිමිත්තෙන් කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා වෙත කොඩි පැළැදවීම

Youth-Flag-Day.jpg

යොවුන් කොඩි දිනය නිමිත්තෙන් කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා වෙත කොඩි පැළැදවීම 2017-07-25 පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ දී සිදු විය.

scroll to top