යූ. ශෙන්ග් ‍ශෙන්ග් මහතා කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා විසින් පිලිගත් අවස්ථාව

Yu-Sheng-Sheng-2.jpg

scroll to top