යුනියන් පේ පාරිභෝගිකයන්ට HNB සහය

banner_image.jpg

HNB බැංකුව ලොව විශාලතම මුදල් ගෙවීම් ජාලයක් වන (UnionPayZ) කාඞ්පත් භාවිත කරන පාරිභෝගිකයින්ට HNB ස්ථානීය අලෙවි යන්ත්‍ර (HNB Point-of-Sales (POS) devices) හරහා ගනුදෙනු කිරීමේ පහසුකම සලසා දී ඇත
.
HNB විසින් ඇති කරගනු ලැබූ මෙම නව සහයෝගීතාවයට අනුව කාඞ්පත් ගනුදෙනු බලගැන්වීම සඳහා HNB ස්ථානීය අලෙවි යන්තරට අ භාවිතා කරනු ලබන ව්‍යාපාරික ආයතනයන්ට ‘UnionPayZ කාඞ්පත හරහාත් ගනුදෙනු සිදුකිරීමේ හැකියාව හිමිවෙයි. විශේෂයෙන්ම මෙම ‘UnionPay’ කාඞ්පත් විදේශිකයින් අතර බෙහෙවින් ජනප්‍රිය වී ඇති බැවින් HNB සහ ජාත්‍යන්තර සමාගම විසින් ඇති කර ගත් මෙම එකඟතාව මගින් මෙරට ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව වෙත ශක්තිමත් පිටුබලයක් සපයනු ඇත. සංචාරක හෝටල් ක්ෂේත්‍රය සම්ප්‍රදයික හස්ත කර්මාන්ත, ආභරණ සහ අවන්හල්, යන සංචාරකයින් සමග නිතර ගනුදෙනු කරනු ලබනවිශාල පිරිසක් වෙත මෙමගින් සෙත සැලසේ.

scroll to top