මෙවර කොරියානු රැකියා භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය සදහා අයදුම්කරුවෝ 22,905 ක්

  • වැඩිම අයදුම්කරුවන් තංගල්ල දිස්ති්‍රක්කයෙන්

මෙවර කොරියානු භාෂා ප්‍රවිනතා විභාගයට අයදුම්කරුවන් 22905 දෙනෙකු ඉල්ලූම්පත් භාර දී තිබේ. අයදුම්පත් භාරගැනිම පසුගිය මාර්තු මස 14, 15, 16, 17 දක්වා දිවයිනේ මධ්‍යස්ථාන 19 ක දී සිදුකරන ලදි. මෙවර වැඩිම අයදුම්පත්‍ර ප්‍රමාණයක් වන 3388 ක ප්‍රමාණයක් නිකුත් කර ඇත්තේ කාර්යාංශයේ තංගල්ල විගමණික සම්පත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයෙනි. මීට අමතරව ගාල්ල මධ්‍යස්ථානයෙන් අයදුම්පත් 3102 ක්ද, අතුරුගිරිය ජාතික වැවිලි කළමණාකරණ ආයතනයෙන් 2917 ක්ද, රත්නපුර මධ්‍යස්ථානයෙන් 2403 ක්ද, මහනුවර මධ්‍යස්ථානයෙන් අයදුම්පත් 2107 ක්ද නිකුත් කර ඇත. එසේම අවමය වන අයදුම්පත් 05 ක ප්‍රමාණය යාපනය මධ්‍යස්ථානයන් නිකුත් කර ඇත. 2016 වර්ෂයේ අයදුම්පත්‍ර 26139 ක් නිකුත් කෙරිණි.

ඇගයුම් මත ලකුණු ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය මත පවත්වන මෙම විභාගය පැවැත්වෙන ස්ථාන හා වේලාවන් දැනුම්දීම පසුව සිදුකරන අතර වැඩි විස්තර www.slbfe.lk  වෙබ් අඩෙවියෙන් ලබාගැනිමට හැකිවේ. මෙවර විභාගය පවත්වනු ලබන්නේ නිෂ්පාදන හා ධීවර අංශයේ රැකියා සදහා පමණි.
කොරියානු භාෂා ප්‍රවිනතා විභාගය පරිපාලනය කරනු ලබන්නේ කොරියානු මානව සම්පත් සංවර්ධන ආයතනයයි. ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සහායෙන් විභාගය පැවැත්වේ. රැකියා සදහා තෝරා ගනු ලබන්නේ කොරියාවේ නිෂ්පාදන හා ධීවර අංශවල පවතින පුරප්පාඩු මත බවත්, ඒ සදහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් කිසිදු බලපෑමක් කළ නොහැකි බවත් කාර්යාංශය අවධාරණය කරයි. මේ වන විට ශ්‍රී ලාංකිකයින් 30,000 ක් පමණ දකුණු කොරියාවේ රැකියාවල නිරත වේ.

scroll to top