මූහුන්දන් කනගේ ඉක්ටා අත් නොහරී

Muhunthan-Canagey.jpg

20 මාර්තු2017 විමසුම

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනය (ඉක්ටා) එහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී හා කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ ලෙස දෙවන වතාවටත් මූහුන්දන් කනගේ මහතා පත් කොට ඇත.

ඔහු තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ලෙස මුල් වරට පත් වූයේ 2015 වසරේ සිදුවූ ආණ්ඩු මාරුවත් සමගය එවිට ඔහුට පැවරුණ වගකීම වූයේ ඩිජිටල් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘතිය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම හා ව්‍යාපෘතිය සැළසුම් කිරීම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ක්‍රමවේද සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. ඉක්ටා2003 වසරේදී ආරම්භ කරන ලද අතර එහි කටයුතු සඳහා ලෝක බංකු ආධාර ද ලැබිණ.
කනගේ මහතාගේ නායකත්වය යටතේ ඉක්ටා ආයතනය නව පණක් ලැබූ අතර 2017 වසරේදී විවිධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික අය වැය යටතේ රු බිලියන 15 ක මුදලක් ලබා ගැනීමට සමත් විය.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශයේ වසර ගණනාවක පලපුරුද්ද සහ අත්දැකීම් සහිත කනගේ මහතා එක්සත් රාජධානියේ කීල් සරසවියෙන් තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳව පශ්චාත් උපාධියක්ද ලබා ඇති අතර අවුරුදු 12 සිටම එම අංශයේ රැඳී සිටි අතර අවුරුදු 16 දි තම ප්‍රථම ව්‍යාපාරය දියත් කරන ලදී.

scroll to top