ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී සිය ධූරයේ වැඩ ආරම්භයි

Eran.jpg

අභිනවයෙන් පත්කරන ලද මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා බ්‍රහස්පතින්දා පෙරවරුවේදී මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී සිය ධූරයේ වැඩ ඇරඹූ අයුරු.
මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර් ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මහතා, භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් ජී.ඩී.සී. ඒකනායක මෙනවිය, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ආර්. සේමසිංහ මහතාද ඡායාරූපයෙහි වේ.

scroll to top