මීටියාගොඩ ගුණරතන නායක හිමිපාණන් වහන්සේට කථානායකගෙන් අවසන් ගෞරව

Karu-1.jpg

අපවත් වී වදාළ ජාතික භික්ෂු සංඝ සභාවේ සභාපති මීටියාගොඩ ගුණරතන නායක හිමිපාණන් වහන්සේට කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගෙන් අවසන් ගෞරව

scroll to top