මිනිස්බල සේවකයින්ට ජූනි මස අවසන සාධාරණ විසදුමක්: ඇමති සියඹලාපිටිය

ranjith-siyambalapitiya.jpg

මිනිස්බල සැපයුම් ක්‍රමයට බඳවාගත් සේවකයින්ට ජූනි මස අවසන් වන විට සාධාරණ විසදුමක් ලබාදෙන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්්‍යංශය ඉදිරිපිට අද පැවති මිනිස්බල සේවකයින්ගේ විසරෝධතාවයට පිළිතුරු දෙමින් විෂය භාර ඇමති සියඹලාපිටිය කියයි.

“මිනිස්බල සැපයුම් ක්‍රමයට ලංවිමට බඳවාගත් ඉතිරිව සිටින සේවක මහත්ම මහත්මීන් 2500 කට ආසන්න ප්‍රමාණයට ලබාදිය හැකි ඉහළම සාධාරණය ලබාදෙන්න අපි සූදානමින් ඉන්නවා,” යැයි විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා අවධාරණය කරයි,”

“ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය තුළ මිනිස්බල සැපයුම් ක්‍රමයට බදවාගත් සේවකයින් 5,500 කට අධික පිරිසක් මෙම අමාත්‍යාංශය භාරගන්නා අවස්ථාව වන විට සේවයේ නිරතව සිටියා. අමාත්‍යාංශය භාර අරගන මාස දෙක හමාරක් තුළ පළවෙනි කණ්ඩායම සලස 2500 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විදුලිබල මණ්ඩලසේ ස්ථිර සේවකයින් බවට පත්කර ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා.”

 

scroll to top