මාන්කුලම්, මුලතිව්, මැදවච්චිය හා කහටගස්දිගිලිය අධිකරණ සංකීර්ණ සදහා මුල්ගල්

යුක්තිය පසිදලීමේ කාර්ය භාරය වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායී ලෙස ජනතාවට ලබාදීමේ අරමුණින් මාන්කුලම්, මුලතිව්, මැදවච්චිය හා කහටගස්දිගිලිය අධිකරණ සංකීර්ණ කාර්යාලවල පැවති ඉඩකඩ ප්‍රශ්නයට විසදුම් ලබාදීමේ අරමුණින් රුපියල් මිලියන 463 ක මුදලකින් ඉදි කිරිමට අපේක්ෂිත මාන්කුලම් අධිකරණ සංකිර්ණයට රුපියල් මිලියන 569 ක මුදලකින් ඉදි කිරිමට නියමිත මුලතිව් අධිකරණ සංකිර්ණයට සහ මැදවච්චිය හා කහටගස්දිගිලිය අධිකරණ සංකීර්ණ සදහාත් මුල්ගල තැබීම 2017- ජුනි මස 17 සහ 18 දෙදින තුළ අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කරන බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

2017 -06-17 වන දින පෙරවරු 9.30 ට මාන්කුලම් අධිකරණ සංකීර්ණය සදහා මුල්ගල තැබීම සිදු වන අතර එදිනම පෙරවරු 11.30 ට මුලතිව් අධිකරණ සංකීර්ණය සදහා මුල්ගල තැබේ.2017-06-18 වන දින පෙරවරු 9.00 ට මැදවච්ච්ය අධිකරණ සංකීර්ණයට හා එදිනම පෙරවරු 11.30 කහටගස්දිගිලිය අධිකරණ සංකීර්ණයට ද මුල්ගල තැබීම සිදු කරන බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

මහජනතාව අපේක්ෂා කරන පරිදි කාර්යක්ෂම අධිකරණ සේවාවක් ලබාදීම ඉලක්ක කර ගෙන දිවයිනේ උතුරු පළාත ඇතුළු දිවයිනේ අධිකරණ කාර්යාලවල පවතින ගොඩනැගිලි හා යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යපෘතිය යටතේ මාන්කුලම මුලතිව් මැදවච්ච්ය හා කහටගස්දිගිලිය අධිකරණ සංකීර්ණ ගොඩනැගිලි ඉදි කෙරෙන අතර මෙම ගොඩනැගිලි මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ දිසා අධිකරණ ලේඛණාගාර නීතිඥවරුන්ගේ කාර්යාල වැනි පහසුකම් වලින් සමන්විත වන අතර මෙය ඉදි කිරීමෙන් පසු මෙම අධිකරණවලින් සේවා ලබා ගන්නා ජනතාවට තවදුරටත් ඵලදායී සේවාවක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

scroll to top