සෙයිද් රාද් අල් හුසේන් මහතා, විපක්‍ෂ නායක හමුවෙයි

මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහකොමසාරිස් සෙයිද් රාද් අල් හුසේන් මහතා අද උදෑසන විපක්‍ෂ නායකතුමා හමුවිය.

scroll to top