මහ බැංකුව සිය පොළී අනුපාත පදනම් එ්කක 50කින් ඉහළ දමයි

Central-Bank-of-Sri-Lanka.jpg

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) පදනම් එ්කක 50 බැගින් පිළිවෙළින් සියයට 6.50 සහ සියයට 8.00 දක්වා ඉහළ නැංවීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර අැත.

මහ බැංකුව විසින් මෑතදී ගනු ලැබූ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග සහ වෙළඳපොළ පොලී අනුපාතික යම් ඉහළ යෑම් ප්‍රවණතාවක් පෙන්නුම් කළ ද සමස්ත ආර්ථිකයේ ස්ථායීතාවට යම් අවදානමක් පවතින බව 2016 පෙබරවාරි මස 19 දින පැවති රැස්වීමේ දී මුදල් මණ්ඩලය නිරීක්ෂණය කර අැත.

විශේෂයෙන් යටිදැරි උද්ධමනය අඛණ්ඩව ඉහළ යන අතර දේශීය ණය ප්‍රසාරණය හේතු කොට ගෙන පුළුල් මුදල් ඉහළ අගයකින් වර්ධනය වීම සලකා ඉල්ලුමෙන් ඇදුණු උද්ධමනාත්මක පීඩනය අවම කිරීම සඳහා පූර්ව ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම අවශය බව මුදල් මණ්ඩලයේ අදහස වී අැත.

වාණිජ බැංකු විසින් පෞද්ගලික අංශයට සපයන ලද ණය ප්‍රමාණයෙහි වාර්ෂික වර්ධනය තවදුරටත් ඉහළ යමින් 2014 දෙසැම්බර් පැවති සියයට 8.8 ක වර්ධනයට වඩා 2015 දෙසැම්බර් මාසයේ දී එම අගය සියයට 25.1 ක් විය.

 

scroll to top