මහ බැංකුවෙන් රුපියල් 10 කාසි කාණ්ඩයක්

නොවැ 17, 2014 (විමසුම) – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක 25 නියෝජනය කරමින් රුපියල් 10 කාසි කාණ්ඩයක් නිකුත් කරයි.

19.11.2014coins big

එක් එක් පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ වැදගත් ස්ථාන හා විශේෂත්වයන් පදනම් කරගෙන නිකුත් කොට ඇති මෙම නව කාසි නුදුරේදීම බැංකු පද්ධතිය හරහා සංසරණයට එකතු කිරීමට නියමිතය.

scroll to top