මහා සංඝරත්නයට සහ ප්‍රජා නායකයින්ට සාම විනිසුරු පත්වීම් 400

Wije.jpg

මහා සංඝරත්නයට සහ ප්‍රජා නායකයින්ට සාම විනිසුරු පත්වීම් ලබාදීමේ උත්සවයක් අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් (අද) පෙරවරුවේ බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයේදි පැවැත්විණි.මෙම අවස්ථාවට ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ද සහභාගි විය

scroll to top