මහා බැංකුවෙන් පොදු ජනයාට දත්ත ගබඩාවක්

central-bank-of-sri-lanka1.jpg

ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මගින් පොදු ජනයා වෙත දත්ත ගබඩාවක් විවෘත කර ඇති බව පවසයි. විවිධ මාතෘකා ඔස්සේ ලිපි ගබඩා වී ඇති මෙම වෙබ් අඩවිය තුලින් රාජ්‍ය ආර්ථික මුල්‍ය ෆිස්කල් සහ වෙනත් මහා බැංකු තොරුතුරු ලබාගත හැකි බව පවසයි .මීට අතිරේකව විවිද කාල සහ නිර්ණයන් අනුව ප්‍රස්තාර සහ වගු ඔස්සේ විමර්ශනය කල හැක .එසේම ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු සදහා ගබඩා කර තබා ගැනීමේ පහසුවද ලබා දෙයි .සියලු තොරතුරැ සදහා (www.cbsl.gov.lk) හෝ (https://www.cbsl.lk/eresearch).වෙත පිවිසෙන්න .

scroll to top