මන්ත්‍රී ආචාර ධර්ම පද්ධතියේ ‍අවසාන කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුව හමුවට…

අද දින (2017.08.09) පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භයේදී යෝජිත මන්ත්‍රී ආචාර ධර්ම පද්ධතියේ ‍අවසාන කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ තබමින් ගරු කථානායකතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ නිවේදනය

සියලුම ගරු මන්ත්‍රීවරුනී, ව්‍යවස්ථාදායකයේ අභිමානය සහ ගෞරවය ආරක්ෂා වන පිණිසත්, ව්‍යවස්ථාදායකයන් ලෙස අපගෙන් අපේක්ෂා කරනු ලබන අවශ්‍ය විශිෂ්ඨතා මට්ටම සම්බන්ධයෙන් මහජන විශ්වාසය ඇති කිරීම පිණිසත්, මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කැපවීම සහතික කිරීම පිණිසත්, අවශ්‍ය වන්නාවූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා චර්යා ධර්ම සංග්‍රහයේ අවසාන කෙටුම්පත ඉදිරි දිනකදී පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කිරීමට හැකිවන පරිදි මෙලෙස ඉදිරිපත් කිරීම ඓතිහාසික අවස්ථාවක් බව සඳහන් කරනු කැමැත්තෙමි.

විවිධාකාර දේශීය විදේශීය විද්වතුන්, විශේෂඥයන් විමසීමෙන් ඉදිරිපත් කළ අදහස්ද, මැනවින් අධ්‍යයනය කර කෙටුම්පතක් වශයෙන් සකස් කර මීට මාස කිහිපයකට පෙර සෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුටම ලබා දීමෙන් අනතුරුව ලැබුණු විවිධ අදහස්, යෝජනා සියල්ලම සලකා බලා අවසාන වශයෙන් නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකවරයාගේද සහාය ඇතිව යථා පරිදි සකස් කරන ලද බවද මෙම සභාවට දන්වනු කැමැත්තෙමි.

scroll to top