මත්පැන් මිල දී ගැනීමට සහ මත්පැන්වලට සම්බන්ධ ස්ථානවල රැකියා කිරීමට කාන්තාවන්ට තිබූ තහනම යළි පනවයි

මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන සහ අලෙවි කරන ස්ථානවල කාන්තාවන් රැකියා කිරීමට සහ කාන්තාවන් මත්පැන් මිලදී ගැනීමට තිබූ තහනම ඉවත් කරමින් නිකුත් කර තිබූ සුරාබදු ගැසට් නිවේදනය අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් අද (18) දිනයේදී ඉල්ලා අස්කරගන්නා ලදී.

එමෙන්ම, සුරාසල් විවෘත කිරීමේ වේලාවන් දීර්ඝ කරමින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනයද අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ඉල්ලීම පරිදි අද දින (18) ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී.

මෙසේ ඉල්ලා අස්කරගන්නා නිවේදනය සඳහන් කරමින් සුරාබදු ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද අංක 03/2018 සහ 04/2018 දරණ සුරාබදු නිවේදනය ඇතුළත් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය සඳහා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් අද දින අත්සන් තබන ලදී.

scroll to top