භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසි ගැන මහ බැංකුවෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

Central-Bank-of-Sri-Lanka.jpg
press_20160603S1
scroll to top