බෝලාන ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද රන්වැට විවෘත කිරීම

Karu-4.jpg

බෝලාන ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද රන්වැට විවෘත කිරීම අද දින ගරු කතානායකතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම විහාරස්ථානයේදී සිදු විය.(2017.07.31)

scroll to top