බෝලවත්ත දංකොටුව මාර්ගය කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කෙරේ

Niroshan.jpg

බෝලවත්ත දංකොටුව මාර්ගය කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩ කටයුතු ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා ආරම්භ විය. මේ සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත වියදම රුපියල් ලක්ෂ හයසිය හැටකි.

(ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා විසින් බෝලවත්ත දංකොටුව මාර්ගය කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළ අයුරු )

scroll to top