බේරුවල මස්සල ශ්‍රි සුධර්මාරාම විහාරස්ථානයේ ධර්ම මන්දිරය විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Karu-3.jpg

බේරුවල මස්සල ශ්‍රි සුධර්මාරාම විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදි කළ ධර්ම මන්දිරය විවෘත කිරීමේ උත්සවය ගරු කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017.10.21 දින පැවැත්විය.

scroll to top