බස්නාහිර, සබරගමුව, දකුණු සහ මධ්‍යමපළාත්වල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි

දිවයින හරහා විටින් විට හමන (පැ.කි.මී.50 දක්වා) තරමක් තද සුළං අපේක්ෂා කළ හැක.

බස්නාහිර, සබරගමුව, දකුණු සහ මධ්‍යමපළාත්වල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. සෙසු පළාත්වලතැනින් තැන, සවස 2.00 න් පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.

ඇතැම් ස්ථානවල (මි.මි. 50ට වැඩි) තරමක් තද වැසි බලාපොරොත්තු විය හැක.

scroll to top