බණ්ඩිරිප්පුව රජයේ විද්‍යාලයේ ආරක්‍ෂක තාප්පය සහ ආපන ශාලාව සිසු අයිතියට

Niroshan-1.jpg

ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා මුලිකත්වයෙන් ලබාදුන් ප්‍රතිපාදන යටතේ, හලා/ වෙන්/ බණ්ඩිරිප්පුව රජයේ රෝ.ක. විද්‍යාලයේ ආරක්‍ෂක තාප්පය සහ ආපන ශාලාව ඉදිකර සිසු අයිතියට පත්කිරීම ගරු අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (14 ) පෙරවරුවේ සිදුවිය

scroll to top