පෙබරවාරි උද්දමනය වැඩිවේ

inflation-1.jpeg

22 මාර්තු 2017 විමසුම

ලාක්ෂමය පදනම මත ගනිනු ලබන උද්දමනය 2017 ජනවාරි මාසයේ වාර්තා වූ 6.5% සිට පෙබරවාරියේ 8.2 % දක්වා වැඩි වී ඇති බව මහ බැංකුව පවසයි මේ සදහා ආහාර මෙන්ම ආහාර නොවන ඛාණ්ඩයද දායක වී ඇත .වාර්ෂික සාමන්‍ය පදනම මත ගනිනු ලබන පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ අගයද 4.6% සිට 5.1% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත

scroll to top