පූජ්‍ය වත්තහේනේ සුමන නායක හිමිපාණන් ගාළු පලාතේ උප ප්‍රධාන සංඝනායක පදවියට

Karu-1.jpg

ධර්මාර්ථ යෝගාචාරී මංගල ධර්මකීර්ති ශ්‍රී පඤ්ඤාලෝක යන ගෞරව නාමය සහිත ගාළු පලාතේ උප ප්‍රධාන සංඝනායක පදවියට පත් පූජ්‍ය වත්තහේනේ සුමන නායක හිමිපාණන් වහන්සේ පිළිගැනීම ගාල්ල, ගොනාමුල්ල, හියාරේ ශ්‍රී නි‍ග්‍රෝධාරාම විහාරස්ථානයේ දී කථානායක කරු ජයසුරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය. (2017-06-17)

scroll to top