පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීමට ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලයෙන් සහාය…

World-Water-Day.jpg

වර්ෂය පුරා ඔවුන්ගේ පාසලට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දෙන වැසි ජලය රැස් කිරීමේ පද්ධතියක් ආරම්භ කිරීමට ඊයේ කෙසෙල්පොත මහා විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යන් හා ගුරුවරුන්, අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ආයතනයේ (USAID) නියෝජිතයන් සමග එක් වූහ. 2012 වර්ෂයේ සිට මෙම (USAID) ආයතනය උතුර, නැගෙනහිර හා ඌව පළාත්වල නියගයෙන් හා ගංවතුරින් පීඩා විඳින දිස්ත්‍රික්කවල ග්‍රාමීය පාසැල් හා නිවාස 1000කට වැඩි ප්‍රමාණය මෙවැනි පද්ධති ඉදිකිරීමට දේශීය සංවිධාන සමග හවුල්ව කටයුතු කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති අතුල් කෙශාප් කියා සිටියේ “ලෝක ජාත්‍යන්තර ජල දිනය සමරන මාර්තු 22 වැනිදා ස්වභාවික විපත් කාල තුළදී ශිෂ්‍යන්ගේ අධ්‍යාපන හා සෞඛ්ය සුරක්ෂිත කරන පිරිසිදු ජලය ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය පාසැල්වලට ලබා දීමට හැකිවීම ඇමෙරිකානු ජනතාවගේ සතුටට කරුණක් ” වූ බවයි

ලංකා වැසි ජලය රැස්කිරීමේ සංසදය සමග ඇති මෙම හවුල්කාරී සම්බන්ධතාවය තුළින් මතුපිට හා භූ ගත ජල සම්පත්වලට විකල්පයක් ලෙස එක්සත් ජනපදය මෙම පැරණි ශ්‍රී ලාංකික තාක්ෂයය ප්‍රවර්ධනය කරයි. වැසි ජලය එක්රැස්කිරීමේ තාක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ ගැන රජයේ නිලධාරීන් හා විශේෂඥයන් පුහුණු කිරීම, ව්‍යසනවල අවධානම අඩු කිරීමට ජංගම කාලගුය මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීම, අත්හැර දමා ඇති වැසි ජලය රැස්කිරීමේ පද්ධති 400කට වැඩි ගයනක් පිළිසකර කිරීම හා මෙම තාක්ෂනය ගැන පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු ආදියද මේ ප්‍රයත්නය තුළින් සිදු වේ.

මෙයට අමතරව ග්‍රාමීය පවුල් 12.000 ට පමය ජල සබඳතා ලබා දීම, පාසැල් සිසුන් 10.000කට පමය පානීය ජලය ලබා දීම, ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන්ට සනීපකරක්ෂක පහසුකම් හා යහපත් සෞඛ්ය භාවිතයන්ට සහාය වීම, ගංවතුර ප්‍රශ්නය විසඳිමට වාරිමාර්ග හා ජලාපවහන මාර්ග පිළිසකර කිරීම හා ස්වභාවික පරිසරය සංරක්ෂයය සඳහා ගස් 5,000ක් පමය සිටුවීම ආදි කටයුතු සඳහා ද අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID) සහාය වී තිබේ.

1956 වර්ෂයේ සිට එක්සත් ජනපද රජය හා අන්තර්ජාතික සංවධානය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID) ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මය හා ව්‍යාපාර සංවර්ධනය , අධ්‍යාපනය, බලශක්ති හා ස්වභාවික සම්පත්, යහ පාලනය හා මානුෂීය ආධාර යන අංශයන්හි ඩොලර් බිලියන 2කට වැඩි ආයෝජනයක් කර ඇත තිකේ.

scroll to top