පාර්ලිමේන්තු නියෝජිත පිරිසකට එරට සංචාරය සඳහා චීන රජයේ අනුග්‍රහය

Karu-1.jpg

කතානායක කරු ජ‍යසුරිය මහතාගේ ඉල්ලීම පරිදි තවත් පාර්ලිමේන්තු නියෝජිත පිරිසකට එරට සංචාරය සඳහා චීන රජයේ අනුග්‍රහය දක්වන ලදී. එම චාරිකාව නිමකල මැති ඇමතිවරු කතානායකවරයා හමුවී චාරිකාව පිලිබඳව වාර්තාව කතානායකවරයා අතට පත්කරමින් ස්වකීය ස්තුතිය පලකල අවස්ථාව.(2017.07.26)

scroll to top