පාර්ලිමේන්තුව සතු අමතර කැමරා සන්නිවේදන පද්ධතිය ශ්‍රි දලදා මාලිගාවේ ප්‍රයෝජනය පිණිස පුජා කිරිම

Karu-2.jpg

පාර්ලිමේන්තුව සතු අමතර කැමරා සන්නිවේදන පද්ධතිය ශ්‍රි දලදා මාලිගාවේ ප්‍රයෝජනය පිණිස පුජා කිරිම 12 පෙරවරුවේ සිදු වූ අතර එහිදී කතානායකවරයා අතින් දලදා මාලිගාවේ නියෝජිතවරුන්ට එම උපකරණ පිරිනැමීම සිදු විය.

scroll to top