පාර්ලිමේන්තුව ආවරණය කරන මාධ්‍යවේදීන් සදහා වූ දෙදින වැඩමුළුවක්

Karu-3.jpg

පාර්ලිමේන්තුව ආවරණය කරන මාධ්‍යවේදීන් සදහා වූ දෙදින වැඩමුළුවේ (2017.06.16/17) සමාරම්භය කතානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය

scroll to top