පාර්ලිමේන්තුවේ 25 වසරක සේවා කාලය සම්පූර්ණ වූ නිලධාරීන් ඇගයුමට

Karu.jpg

පාර්ලිමේන්තුවේ 25 වසරක සේවා කාලය සම්පූර්ණ වූ නිලධාරීන් ඇගයුම වෙනුවෙන් බත්තරමුල්ල, වෝටර්ස්ඒජ් හෝටල් පරිශ්‍රයේ පැවැති උපහාර උළෙල (2017-07-24)

scroll to top