පාර්ක් වොන් සූන් මහතා සහ කතානායකවරයා අතර විශේෂ ද්වීපාර්ශවික සාකච්ඡා

Park-Won-Soon.jpg

City Net Congress සමුළුව සදහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි දකුණු කොරියාවේ කීර්තිමත් දේශපාලනඥයකු මෙන්ම සෝල් නගරයේ නගරාධිපතිවරයාද වන පාර්ක් වොන් සූන්(Park Won Soon) මහතා ප්‍රමුඛ දූත පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවේ දී කතානායකවරයා හමු වූ අතර පාර්ක් වොන් සූන්(Park Won Soon) මහතා සහ කතානායකවරයා අතර විශේෂ ද්වීපාර්ශවික සාකච්ඡාවක්ද කතානායක නිල මැදිරියේ දී පැවැත්විණි.

scroll to top