ප්‍රාදේශීය සභා සංශෝධන, නගර සභා සංශෝධන, මහ නගර සභා සංශෝධන යන පනත් ත්‍රිත්වයට අත්සන් තැබීම

Karu-1.jpg

පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වූ පලාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ ප්‍රාදේශීය සභා සංශෝධන, නගර සභා සංශෝධන, මහ නගර සභා සංශෝධන යන පනත් ත්‍රිත්වයට ගරු කථානායකතුමන්ගේ අත්සන සනිටුහන් කිරීම අද දින (2017-10-12) පෙරවරු 10.00 ට පාර්ලිමේන්තුවේ දී සිදු විය. මෙම අවස්ථාවට පලාත් පාලන විෂය භාර අමාත්‍ය ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා සහ පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක යන මහත්වරු ද එක් වූහ.

scroll to top