ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වූ වෙස්ට්මිනිස්ටර් පදනමේ 25 වන සංවත්සර සමුළුව

Karu-2.jpg

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වූ වෙස්ට්මිනිස්ටර් පදනමේ 25 වන සංවත්සර සමුළුවට සහභාගී වීම සදහා මහා බ්‍රිතාන්‍ය බලා ගිය කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා සමුළුව ඇමතූ අවස්ථාව

scroll to top