පලාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පතට කථානායකවරයාගේ අත්සනට

පලාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පතට කථානායකවරයාගේ අත්සන යෙදීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කඩිනමින් නිම කරන ලෙස ගරු කථානායකතුමන් අදාළ අංශවලට උපදෙස් දී ඇති අතර, එම කටයුතු සපුරාලීමෙන් අනතුරුව එළඹෙන අගෝස්තු 31වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා දිනයෙහි පනත් කෙටුම්පත සඳහා ස්වකීය අත්සන යෙදීමට අපේක්ෂා කරන බව ගරු කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා අද පෙරවරුවෙහි සඳහන් කළේය.

scroll to top