නොවැම්බර් මාසයේ දී කොළඹ උද්ධමනය පසුගිය මාස 10 වැඩිම අගයට

Inflation-lbo.png

නොවැ 30, 2015 (විමසුම) – කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය ඔක්තෝබර් මාසයේ දී පැවති සියයට 1.7 සිට නොවැම්බර් මාසයේ දී සියයට 3.1 ක් දක්වා පසුගිය මාස 10 වැඩිම උද්ධමනය වාර්තා කර ඇති බව සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

වසරින් වසර උද්ධමනය සලකා බැලූ විට, ආහාර නොවන භාණ්ඩ පැස මෙම කාල සීමාව තුළ සියයට 1.1 දක්වා සියයට 0.8 කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ආහාර පැසෙහි උද්ධමනය ඔක්තෝබර් මාසයේ පැවති සියයට 2.7 සිට නොවැම්බර් මාසයේ දී සියයට 5.2 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

පහත කොළ පැහැති රේඛාවෙන් දක්වා ඇත්තේ ඒ ඒ මාසවල පැවති උද්ධමනයයි.

in-no

scroll to top