නේෂන්ස් ට‍්‍රස්ට් ඉදිරි දැක්ම ස්ථාවරයි:FITCH

නොවැ 01, 2014 (විමසුම) – ෆිච් රේටින්ග්ස් ලංකා ආයතනය ශ‍්‍රී ලංකාවේ නේෂන්ස් ට‍්‍රස්ට් බැංකුවේ (NTB) ජාතික දිගු කාලීන ණය ශ්‍රේණිය A(lka) යැයි ස්ථාවර ඉදිරි දැක්මක් සහිතව තහවුරු කරන ලදි.

ෆිච් ආයතනය NTB බැංකුවේ උපකාරක ණයකරහී ණය ශ්‍රේණිය A-(lka) යැයි තහවුරු කළ අතර ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල් බිලියන 3 දක්වා වූ යෝජිත ජේෂ්ඨ සුරැකුම් රහිත ණයකර සඳහා A(lka)(EXP) අපේක්ෂිත ණය ශ්‍රේණිය පිරිනමන ලදි.

මේ වන විට ලැබී ඇති තොරතුරු සනාථ කරමින් ලැබෙන අවසන් ලියකියවිලි මත යෝජිත ණයකර හී ණය ශ්‍රේණිය පිළිබඳ අවසන් තීරණය ගනු ලබන බව ෆිච් රේටින්ග්ස් කියයි.

scroll to top