නේපාල නීති ආධාර කොමිෂන් සභාවේ සභාපති Madhzd Paudi මහතා

Madhzd-Paudi.jpg

ශ්‍රි ලංකාවේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හා පළාත් පාලන ආයතනවල නීති රාමුව පිළිබදව විශේෂ අධ්‍යනයක් කිරීම
සදහා දිවයිනට පැමිණ සිටින නේපාල නීති ආධාර කොමිෂන් සභාවේ සභාපති Madhzd Paudi මහතා ඇතුළු එරට අධිකරණ
සේවාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් පිරිසක් අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා හමුවු අවස්ථාව

scroll to top