නිට්ටඹුව විද්‍යානන්ද මහා පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ ධර්ම ශාලාව,සංඝාවාසය සහ පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

Karu-3.jpg

නිට්ටඹුව විද්‍යානන්ද මහා පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදි කළ ධර්ම ශාලාව,සංඝාවාසය සහ පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම 2017.11.03​ පෙරවරුවේ කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණි.

scroll to top